Ús d'armarietsA partir del curs 2019-2020 disposem de nous armariets comprats per l’AFA, en substitució dels que hi havia fins llavors de lloguer. A banda de millorar-ne la qualitat i l’estètica (quins colors que animen els passadissos!) la inversió ha permès que s'abaixi el preu
 per a la seva utilització a 30 euros per curs i alumn@! .

Només en podran fer ús els alumnes de famílies que siguin sòcies de l’AFA.

Els nous armariets són més petits que els actuals per augmentar el nombre d’unitats ocupant el mateix espai (disposarem de 340 unitats enlloc de 220).

Estan pensats per a un ús individual i es tanquen amb un cadenat (”candau”) que haurà de portar cada alumn@, i vetllar-ne el seu ús i custòdia.

Els armariets s’assignaran per ordre de recepció del formulari i el pagament. Cal fer les dues coses encara que l'any anterior ja s'hagi sigut soci o s'hagi tingut un armariet en ús.

Si durant el curs teniu qualsevol problema amb els armariets heu d'enviar un mail a l'Afa explicant la vostra incidència. L'adreça de mail de l'Afa és: afa@jaumebalmes.net


Us incloem les condicions d'ús dels armariets perquè les consulteu i les tingueu presents:


CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE D'ÚS D'ARMARIET
1.- Objectiu del contracte
Pel present contracte, l’AFA cedeix l’ús de l’armariet escolar especificat a l’usuari indicat en aquest contracte, anomenat des d’ara usuari. L’usuari, amb la seva firma, s’obliga al compliment d’aquestes clàusules generals.

2.- Entrega i devolució
L’usuari reconeix i declara que l’armariet està en perfecte estat general. L’armariet haurà de quedar buit i net el dia que ho indiqui l’AFA a l’acabament del curs escolar. Si el llogater no buida l’armariet el dia indicat, l’AFA podrà buidar-lo i donar l’ús que consideri més adient als objectes que hi hagi a l’interior.

3.- Responsabilitats
L’usuari és responsable dels danys que es facin per negligència o ús inadequat. Així doncs haurà de pagar a l’AFA l’import que hagi de pagar aquesta per la reparació.
L’AFA no es fa responsable de la pèrdua, robatori o danys que es puguin produïr als objectes dipositats dins l’armariet.

4.- Condicions d’ús
L’usuari podrà guardar a l’armariet material escolar i esportiu, així com els seus objectes personals. Queda expressament prohibit guardar-hi objectes que es puguin considerar perillosos, nocius o que atentin contra les normes o ideari de l’escola. L’AFA no es fa responsable del contigut dels armariets.
  • No forçar la porta per tancar-lo.
  • Evitar omplir-lo per sobre de la seva capacitat
  • Mantenir-lo net.
  • No fer-los malbé ni guixar-lo.
  • L’armariet només es podrà utilitzar a l’hora d’entrada al centre, al principi i al final de l’esbarjo i en finalitzar l’horari lectiu.
  • Serà considerada falta molt greu l’obertura, ús o manipulació d’armariets aliens.
5.- Tancament armariet
Els armariets funcionen amb un sistema de candau. L’usuari ha de disposar d’un candau de la seva propietat per poder deixar l’armariet tancat. L’arc del candau ha de ser de 3 mm. de diàmetre com a màxim i pot ser de combinació o clau.

6.- Obertura incident candau
Si l’usuari perd la clau o oblida la combinació i ha d’obrir l’armariet, l’AFA (i persones autoritzades), prèvia identificació i registre de l’alumne que ho demana, procedirà a l’obertura amb una cisalla. En aquest cas l’usuari haurà de tenir un nou candau per tancar de nou l’armariet o s’haurà d’endur totes les coses fins que en tingui un de nou.

7.- Obertura extraordinària
L’AFA, per raons justificades, pot procedir a l’obertura de l’armariet amb una cisalla. El contingut quedarà sota custodia i serà entregat a l’usuari quan aquest ho requereixi.

8.- Cessió d’ús
L’armariet no es pot cedir i només el pot fer servir l’usuari que ha signat el contracte d’ús amb l’AFA. Si es vol fer, cal consultar-ho amb l’AFA.

9.- Compartició
Els armariets són d’ús individual però si l’usuari decideix compartir-lo amb algú més, l’únic responsable dels desperfectes i incidències relacionades amb l’armariet serà l’usuari indicat al contracte.

10.- Duració del contracte
Les dates del període de cessió d’ús estan especificades en el contracte però, davant de qualsevol discrepància en aquestes, el contracte acabarà el dia que s’acabi el curs escolar. Així mateix, l’AFA pot rescindir unilateralment el contracte davant d’un ús inadequat de l’armariet.