INFORMACIÓ INICI CURS 2021-22INFORMACIÓ INICI CURS 2021-22

Des de l’AMPA de l’Institut Jaume Balmes us donem la benvinguda al curs escolar 2021-2022.

Si us heu inscrit com a família sòcia per aquest curs, llegiu atentament l’apartat on es detalla la distribució del material que us correspon.

Tots els alumnes de famílies no sòcies podem adquirir l’agenda (recomanada pel centre) i la carpeta durant tot el curs, en l’horari d’atenció de la persona contractada per l’AMPA, Naia Terra, que trobareu a la biblioteca de dilluns a dijous de 14:30 a 16:30.

Intenteu portar l’import just (l’agenda 3€ i la carpeta 4€).

Distribució als socis de l’AMPA:

Repetirem el sistema que vàrem utilitzar l’any passat, obligats pel procol COVID, que va agilitar el repartiment gràcies a la col.laboració dels tutors.

El dilluns 13-9-21, durant la trobada amb el tutor, aquest lliurarà als alumnes del seu grup, que van omplir el formularis i realitzat els pagaments corresponents dins del terminis*:

- Agenda i carpeta a tots el alumnes de famílies sòcies de l’AMPA

- Número d’armariet adjudicat als socis que havien fet la reserva.

Els armariets s’han tret de les aules i tornat a reubicar en l’emplaçament original en els passadissos. El número indica la seva localització:

. La primera xifra correspon al el pis on està (0=PBaixa; 1= 1r pis;...)

. La segona és el número de columna que està rotulat en la part superior.

. El darrer caràcter és una lletra A, B, C o D que indica la posició dins de la columna. A és l’armariet superior i D el del terra.

Els armariets disposen d’un pany que es tanca amb un cadenat (candau) amb arc de tancament de diàmetre no superior a 3 mm. El candau és propietat de l’usuari i NO el proporciona l’AMPA. En el mercat hi ha candaus de clau o de combinació (millor de 4 que de 3 dìgits)

Els alumnes han de portar un candau i col.locar-lo a la tanca de l’armariet adjudicat. És important verificar que es tanca l’armariet correcte perquè, si s’ocupa un armariet equivocat, destruirem el candau per tal que el pugui utilitzar el titular.

- Bossa de llibres als socis d’ESO adherits al projecte Eco-passa’m.

Dins la bossa hi ha una carta informativa que és important que els alumnes llegeixin i conservin fins a final de curs.

En la part superior esquerre hi ha una etiqueta amb:

.el número de lot que figura també en l’exterior de la bossa i en l’etiqueta de la part posterior dels llibres que s’han de retornar a final de curs

. el nom de la 1a i, si és el cas, 2a llengua de la qual s’han inclòs els llibres. Si no són correctes cal comunicar l’incidència a l’AMPA.

. el nom de l’alumne

. A 3r i 4 ESO, el codi d’activació de la llicència de català.

És molt important que l’alumne revisi el contingut de la bossa i verifiqui que inclou els llibres que li corresponen, en especial els idiomes i optatives.

Hi han de ser tots llevat d’alguns de Tecnologia de 1r i 2ESO i d’Alemany que l’editorial encara no ens ha fet arribar.

També s’inclouen folres suficients per tots els llibres ECO i etiquetes per tots. En cas que en faltin en podeu demanar a l’AMPA.

*El tutor informarà als alumnes amb incidències en la tramitació de l’alta o de la reserva d’armariet i/o lot de llibres (per falta de pagament o altre circumstància) que s’han d’adreçar a la biblioteca de l’institut aquesta setmana de dilluns a dijous de 14:30 a 16:30.