Reutilització de llibres


BATXILLERAT
 
Els alumnes de batxillerat tenen diferents opcions ja que no poden participar al projecte ECO-Passa'm de socialització de llibres organitzat per l'Afa :
 
 • Intermercat del Balmes, que es realitza la setmana posterior a l'acabament del curs als patis de l'institut.. 

Animem als alumnes de batxillerat a comprar els llibres i revendre'ls l'any següent a l'Intermercat per tenir un estoc de llibres considerable i poder tenir un Intermercat més animat. Des de l'Afa no s'imposa cap restricció en el preu de venda al ser una transacció entre particulars.
 
_____________________________________________________________________________

 

 ESO: Projecte ECO-Passa'm 

El curs 2021-22, des de l’AFA, és va iniciar el projecte Eco-Passa’m en els cursos d’ESO, que és d’adhesió voluntària i exclusiva per alumnes socis de l’Afa.

Un projecte de socialització de llibres de la ESO que pretén:  

  • Disminuir el cost ECOnòmic que representa per a les famílies disposar dels llibres. 
  • Oferir, a un percentatge elevat de famílies del centre, una opció senzilla per tenir els  llibres/llicències digitals.  
  • Reforçar els conceptes d’ ECOlogia i ECOnomia Circular.  
  • Fomentar el respecte pel material comunitari.  

El Projecte Eco-Passa’m ofereix 70 lots per curs d’ESO amb tots els llibres de text i codis per a les assignatures comunes i optatives. Cada lot inclou:

  • Llibres ECO: reutilitzables i que es tornaran en acabar el curs
  • Llibres d’un sol ús: quaderns d'exercicis que seran nous i no es retornaran
  • Codis per activar les llicències digitals necessàries  

El projecte NO s’aplica als cursos de batxillerat per què hi ha molta diversitat d’optatives  (continua l’opció de l’Intermercat i la compra lliure).  

El lot Eco-Passa’m NO inclou els llibres de lectura. Com en els cursos anteriors, podreu  trobar exemplars amb préstec gratuït a la biblioteca.  

Per participar al projecte i gaudir de la cessió d’un lot de llibres cal que:

  • El primer any l’alumne s’ha d’adherir al projecte omplint el formulari d’adhesió i reserva del lot i pagar la quota de 50€. Aquesta quota es paga només el primer curs que es participa al programa i es retorna quan l’usuari torni els llibres l’últim curs en que en formi part.
  • Els següents cursos, els alumnes ja adherits han d’omplir el formulari de continuïtat/baixa eco-passa’m de l’alumne.
  • En tots els casos (nous i antics adherits) la família ha d’omplir el formulari d’alta de soci i pagar la quota de família socia, de 35€/curs, i del lot eco-passa’m, segons curs idiomes i optatives triats.


Com funciona el projecte Eco-Passa’m?  

- Qui pot adherir-se al projecte?  

Els alumnes que cursin ESO i que siguin d’una família sòcia de l’AFA (s’ha d’estar al corrent  del pagament de la quota de soci-AFA)  

       - Els llibres ECO (retornables)  

Tots els llibres del lot del projecte Eco-Passa’m que es puguin reutilitzar tindran una vida  mínima de 4 anys sempre que no hagi impediments aliens a la voluntat del centre.  

Els llibres seran anualment revisats i tipificats per l’AFA segons el seu estat de conservació  en nivell A / B / C / D. Aquesta tipificació servirà per valorar l’estat del llibre retornat.  

Els llibres es retornaran cada curs a la data indicada per l’AFA.  

En el cas que l’alumne repeteixi curs, retornarà els llibres ECO a la data assignada i haurà que  tornar a pagar la quota corresponent del següent curs per tornar a disposar dels llibres.  

    - Quota d’adhesió  

El primer curs d’adhesió al projecte, cada alumne haurà de pagar la quota d’adhesióretornable (50€) 

Aquesta quota és retornarà a l’alumne quan es doni de baixa del projecte i TORNI els llibres  ECO de l’Eco-Passa’m.  

La quota d’adhesió s’ha de pagar dins el termini establert al calendari de pagaments  (normalment durant

el mes de juny del curs anterior).  

La disponibilitat de lots és limitada i per tant no es garanteix que tot l’alumnat hi pugui accedir. 

La prioritat serà segons ordre de pagament de la quota d'adhesió i segons criteris organitzatius  (disponibilitat de lots).  

Depenent de la disponibilitat de lots pot haver-hi una segona convocatòria d’adhesió al  projecte. 

    - Quota d’Eco-Passa’m  

Cada curs s’ha de pagar la quota d’Eco-Passa’m.

El preu de cada lot de l’Eco-Passa’m s’ha calculat amb el criteri següent:  

  • Llibres ECO (reutilitzables): aproximadament el 25% del PVP.
  • Llibres d’un sol ús (quaderns d’exercicis): preu amb un descompte variable, depèn de les editorials.  


    - Últim curs d’adhesió al projecte  

La quota d’adhesió de l’alumne es retornarà quan torni els llibres del darrer curs que formi part

del projecte (perquè acaba l’ESO o marxa del centre o decideix no continuar amb el Eco Passa’m). 

- Drets dels alumnes adherits a l'Eco-Passa'm


         Els alumnes tenen el dret a:
Rebre el lot de llibres del projecte, amb folres i bossa Eco-Passa’m, el primer dia de  classe a l’aula assignada.  
Revisar els llibres en el moment de l'entrega i fer les reclamacions pertinents a la  secretaria de l'AFA en un termini màxim de 5 dies.  

Disposar dels llibres durant el curs per fer-ne us (des de setembre fins juny).

Donar-se de baixa del projecte Eco-Passa’m tornant els llibres (en un estat coherent  amb l’estat del llibre rebut), omplint el formulari de baixa i rebent la quota d’adhesió  retornable.  


     - Deures dels alumnes adherits l’Eco-Passa’m 
         
          Els alumnes tenen el deure de:  

Cuidar els llibres:  

o Des del primer dia de recepció del llibres han de ser identificats (nom i cognom a  l’etiqueta corresponent) i protegits amb el folre  

o No es poden guixar, doblegar, personalitzar, mullar, tacar, etc.  

Retornar els llibres:  

o A la data i horaris que s’estableixin.  

o Amb la identificació original del projecte i codificació de l’estat.  

o en un estat coherent amb l’estat del llibre rebut.  

o Dins la bossa Eco-Passa’m.  

Si el llibre es perd o el seu estat no és acceptable (tenint en consideració l’estat del llibre  rebut), l’alumne té dues opcions:  

1- Acceptar el càrrec del cost del llibre nou  

2- Aportar un altre llibre del mateix ISBN i estat acceptable (tenint en consideració l’estat  del llibre rebut) Més informació en aquest


del projecte ECO-PASSA'M