Iddink

  • Retorn dels llibres: IMPORTANT! Aquest any els llibres no es retornen presencialment a l'institut. Iddink us va enviar un mail al voltant del 15 de juny amb instruccions per fer el retorn. Caldrà anar a una oficina de Correus abans del 15 de juliol i enviar el paquet de llibres a retornar amb el codi i l'albarà de devolució adjunt al mail. Si no heu rebut cap mail reviseu la carpeta d'spam i si no el teniu podeu trucar-los per telèfon al 902 565 411 o enviar-los un mail a info@iddink.es.Informació general

L'institut utilitza el serveis de l'empresa Iddink per fer la reutilització de llibres.

Aquest curs l’AMPA, conjuntament amb la direcció del centre, i amb l’aprovació del Consell Escolar, continuarà oferint el Projecte de Reutilització de llibres de text amb l'empresa IDDINK que tan bons resultats ha anat donant els darrers cursos. Els avantatges que ofereix són l'increment de la responsabilitat i conscienciació en la preservació del medi ambient, i secundàriament:Gran estalvi
  • Descompte del 60% respecte el PVP en l’adquisició dels llibres reutilitzables (ecoBooks). Els ecoBooks s’han de tractar bé i s’hauran de tornar en bones condicions de reutilització al centre en finalitzar el curs. En cas de no tornar els ecoBooks o tornar-los en mal estat segons les condicions que informarà Iddink, s’haurà de pagar l’estalvi aconseguit respecte al preu de llibre nou.
Compra fàcil
  • Per internet al web www.iddink.cat, per telèfon al 902 565 411
  • Comanda unificada amb sistema flexible en què es pot triar què comprar: llibres nous, reutilitzables, de lectura, quotes, dossiers, material de papereria, etc.
Un servei excepcional
  • Garantia de recepció abans de l’inici de curs (comandes fins el 20 de juliol)
  • Lliurament de les comandes a domicili
  • Retorn gratuït de comandes fetes fins el 20 de juliol.
Avantatges mediambientals
  • Els centres educatius que han treballat amb Iddink durant aquest curs, han aconseguit un estalvi de 340,5 tones de paper.